Witamy na stronie projektu "Szachy w Szkole na Dolnym Śląsku"

an image

0050/2011
Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii
Europejskiej programu ?Szachy w szkole?

 

 

 

 

 

 

 

Parlament Europejski,
? uwzględniając art. 6 i 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
? uwzględniając art. 123 Regulaminu,

  • A. mając na uwadze, że art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, iż sport należy do dziedzin, w których ?Unia ma kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich?;
  • B. mając na uwadze, że szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień;
  • C. mając na uwadze, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania;
  1. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dążyły do wprowadzenia do systemów oświaty państw członkowskich programu ?Szachy w szkole?;
    2. apeluje do Komisji, by w następnym komunikacie dotyczącym sportu poświęciła należną uwagę programowi ?Szachy w szkole? i zapewniła jego dostateczne finansowanie począwszy od 2012 r.;
    3. zwraca się do Komisji o wzięcie pod uwagę wyników wszelkich badań nad wpływem tego programu na rozwój dziecka;
    4. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami sygnatariuszy, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

Nowości

Interaktywny Podręcznik Szachowy
trenera i nauczyciela Roberta Korpalskiego

Edukacja

W dniu 12 czerwca 2014 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z udziałem Minister Edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Wiceprezydenta Europejskiej Unii Szachowej Tomasza Sielickiego oraz Prezesa Polskiego Związku Szachowego Tomasza Delegi. Tematem spotkania był realizowany w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce projekt "Edukacja przez Szachy w Szkole".

Ministerstwo Edukacji wspólnie z PZSzach będzie czyniło starania, aby dodatkowe środki finansowe na ten projekt znalazły się w budżecie nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.